Funktionsmedicinens grundprinciper

Funktionsmedicin utgår från grundprinciper som är gemensamma för alla som arbetar enligt funktionsmedicinsk arbetsmodell.

1. Skräddarsydd behandling
Att ha förståelse för varje människas biokemiska individualitet som i sin tur bygger på idén om allas unika genetik, epigenetik och livsstilsvanor. En funktionsmedicinsk yrkesutövare skräddarsyr alltid behandlingen efter den enskilda individen.

2. Individen i centrum
Att ha kunskap om vetenskaplig evidens som stödjer en viss behandling med individen i centrum - snarare än sjukdomen. En funktionsmedicinsk yrkesutövare behandlar hela personen - inte bara sjukdomen.

3. Samspel mellan kropp och själ
Att ha ambitionen att söka efter en dynamisk balans mellan kropp och själ och att optimera samspelet mellan dessa.

4. Se till helheten och den verkliga orsaken
Att integrera kroppens alla biokemiska system i behandlingsupplägget för att nå så goda resultat som möjligt. Kroppen består av ett nätverk av celler och organ som kommunicerar med varandra och en funktionsmedicinsk yrkesutövare ska visa förståelse för samspelet mellan olika biokemiska system för att komma åt de verkliga orsakerna till ohälsa.

5. Läkning och hälsopromotion parallellt
Att identifiera hälsa som en positiv vitalitet - inte bara frånvaro av sjukdom. En funktionsmedicinsk yrkesutövare betonar inte bara faktorer för läkning utan också faktorer som stärker och optimerar det friska. 

6. Hälsoprevention
Att befrämja optimering av organfunktioner i kroppen som leder till ökad förmåga att handskas med vardagens påfrestningar och stress. Det är en funktionsmedicinsk princip att sätta in resurser för att förebygga framtida ohälsa.

7. Vetenskaplighet
Funktionsmedicinen bygger på vetenskaplig evidens, men har en ödmjukhet inför kunskap och erfarenheter från alternativmedicinen. Funktionsmedicinen stödjer vetenskaplig prövning av många alternativmedicinska behandlingsmetoder. 

Ovan text är baserad på: https://www.functionalmedicine.org/files/library/Intro_Functional_Medicine.pdf