Den funktionsmedicinska modellen

Den funktionsmedicinska modellen är ett verktyg för dig som kliniker att samla in och strukturera information från klienterna. En tydlig bild av vilka av de sju fysiologiska systemen som är i obalans, och vad som orsakat obalanserna, framträder. Med utgångspunkt i den strukturerade informationen prioriteras vilka åtgärder som är viktigast för att förbättra individens hälsa.

När vi inom funktionsmedicin använder oss av den funktionsmedicinska modellen tillsammans med våra klienter, blir den som en karta över personens nuvarande och medicinska historia. Modellen består av tre delar: Utvärdera/Återberätta klientens historia, påverkbara livsstilsfaktorer samt fysiologi och funktion: strukturera klientens fysiologiska obalanser.

Utvärdera/återberätta klientens historiamatrix2

Att ta sig ordentlig tid för att utforska klientens medicinska historia är mycket viktigt. Den funktionsmedicinska modellen låter oss göra det på tre olika sätt: Förelöpare. Kan vara familjehistoria av sjukdom och genetik. Om du exempelvis har en mamma och mormor med Alzheimer’s sjukdom och nu själv har problem med minnet är detta viktig information. Utlösare. De utlösande faktorerna kan vara t.ex. infektion, näringsbrist, allergener eller stress. Förmedlare. Vilka faktorer är det som tillåter att den kliniska obalansen fortsätter eller till och med förvärras? Exempel här är hormoner eller andra budbärare, en kost med mycket socker om personen har insulinresistens eller allergener som mögel från huset personen bor i.

Påverkbara livsstilsfaktorer 

Modellen dokumenterar också klientens livsstil. Genom att fylla i här finns något att utgå ifrån vid förslag till åtgärder. Livsstilsfaktorerna är: Kost och näring, Träning och rörelse, Sömn och avslappning, Stress och motståndskraft, Relationer och nätverk.

De sju fysiologiska systemen: kärnan i kliniska obalanser

Funktionsmedicinen beskriver vår fysiologi genom att dela in den i sju system som påverkar alla kroppens organ. Genom att identifiera och komma tillrätta med en obalans kan vi återställa hälsan. 

  • Absorption och respiration. Funktionerna som ingår här är till exempel, matsmältning, upptag av näring, användning av näringen och till sist göra sig av med restprodukterna.
  • Biotransformation och eliminering. Vi behöver oskadliggöra, eller biotransformera, och göra oss av med ämnen som vi fått i oss via miljön, från våra bakterier och från cellernas ämnesomsättning. Levern har en central roll i funktionerna för biotransformationen och sedan elimineras restprodukterna via hud, hår, andning, avföring och urin.
  • Försvar. Varje dag står immunförsvaret redo att bekämpa inkräktare i form av parasiter, bakterier och virus. Immunförsvaret kan också känna igen och göra sig av med egna celler som inte längre fyller sin funktion, de har blivit gamla eller har dött.
  • Kommunikation. Med hjälp av nervsystemet, hormoner, neurotransmittorer och även ämnen inom cellerna sker en konstant kommunikation i våra kroppar. Med hjälp av signalerna från vår omgivande miljö och internt, kan cellerna anpassa sig för att vi ska vara i ständig fysiologisk jämvikt (homeostas).
  • Transport. De lymfatiska och kardiovaskulära systemen är viktiga transportvägar för bland annat näringsämnen, immunförsvar och budbärare. I närheten av varje cell i kroppen finns till exempel ett tunt blodkärl, en kapillär, som försörjer den med syre och näring.
  • Energi. Förmågan att omvandla föda till energi står våra mitokondrier för. De är en egen enhet i cellen och arbetar med hjälp av syre för att ge oss den energi vi behöver. Mitokondriell dysfunktion finns med i bilden i såväl smärta som kronisk trötthet.
  • Strukturell grund. Skelett och bindväv är självklara exempel på viktiga delar i vår strukturella grund. Men även cellerna måste ha rätt struktur för att kunna arbeta bra. 

I den här delen av modellen kan vi fylla i symtom eller biomarkörer som tyder på obalans. Ett högt Hba1c hamnar till exempel under rubriken kommunikation, eftersom det är relaterat till insulinresistens. Ett högt CRP (sänka) blir en ledtråd under försvar då det tyder på att immunförsvaret är aktiverat. Finns symtom som kronisk trötthet tyder det på att det finns en obalans i systemet för energi. Och så vidare.

Inre cirkeln

I den inre cirkeln av den funktionsmedicinska modellen finns ytterligare faktorer som också har en stor påverkan på hur vi mår. Inom funktionsmedicinen kallas dessa faktorer för mentala (t.ex. kognition, analyseringsförmåga, minne), emotionella (t.ex. förmåga att reglera känslor, glädje, sorg) och spirituella (t.ex. mening och syfte, förhållningssätt till större sammanhang). 

Använd modellen i kliniska vardagen

Här kan du få informationsmaterial att använda i din kliniska vardag om den funktionsmedicinska modellen. Dels finns en affisch med information samt arbetsblad att använda i mötet med klienter. Guiden ger dig exempel på hur du kan fylla i arbetsbladet. 

arbetsblad
Ladda ner funktionsmedicinska modellen som arbetsblad
arbetsblad_guide
Ladda ner guide till funktionsmedicinska modellen som arbetsblad


pdf-bild
Ladda ner och skriv ut affisch med funktionsmedicinska modellen